Savivaldybės taryba pritarė sprendimui dėl mokestinių lengvatų karantino metu

2020-04-23 / Jonavos skyrius
Savivaldybės taryba pritarė sprendimui dėl mokestinių lengvatų karantino metu

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 31, 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo Nr. 14 protokolo rekomendacijas savivaldybėms, Jonavos rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu atleisti tėvus, (globėjus, rūpintojus) nuo mokėjimų už vaikų:
  • ugdymo sąlygų tenkinimą savivaldybės biudžetinėse įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
  • savivaldybės biudžetinėse įstaigose teikiamas pailgintos dienos grupių paslaugas;
  • sportinį ugdymą Jonavos kūno kultūros ir sporto centre;
  • ugdymą Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje.
 2. Iki šio sprendimo įsigaliojimo atlikti mokėjimai už 1.1 – 1.4 punktuose nurodytų paslaugų teikimą karantino metu perkeliami, užskaitant juos kaip išankstinį apmokėjimą už po karantino būsimus ugdymo ir (arba) paslaugų teikimo laikotarpius ir gali būti grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą, jei vaikų ugdymas ir (arba) paslaugų teikimas savivaldybės biudžetinėje įstaigoje po karantino nebus tęsiamas.
 3. Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu, ir 60 dienų po karantino pabaigos neskaičiuoti delspinigių ir netaikyti išieškojimo procedūrų (išskyrus pranešimų apie susidariusį įsiskolinimą siuntimą) pradelstiems mokėjimams už šias paslaugas:
  • savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo paskolas (toliau – SVV fondo paskola);
  • savivaldybės įstaigų valdomo nekilnojamojo turto (toliau – savivaldybės turtas) nuomą;
  • savivaldybės įstaigų ir savivaldybės valdomų bendrovių teikiamas komunalines paslaugas (toliau – komunalinės paslaugos).
 4. Atleisti nuo delspinigių, priskaičiuotų laikotarpiu nuo karantino pradžios iki šio sprendimo įsigaliojimo už 3.1 – 3.3 punktuose nurodytas paslaugas (toliau – paslaugos) mokėjimo ir sustabdyti pradėtas įsiskolinimų už paslaugas išieškojimo procedūras.
 5. Nustatyti įsiskolinimų už paslaugas dengimo tvarką, pasibaigus karantinui:
  • visiems paslaugų gavėjams suteikiamas 60 dienų terminas susidariusių įsiskolinimų už paslaugas padengimui;
  • visi paslaugų gavėjai, pageidaujantys susidariusių įsiskolinimų grąžinimą išdėstyti ilgesniam nei 60 dienų terminui, per 60 dienų po karantino pabaigos gali pateikti motyvuotą prašymą paslaugos teikėjui ir sudaryti įsiskolinimo dengimo grafiką ne ilgesniam kaip keturių mėnesių laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti ne anksčiau kaip praėjus 60 dienų po karantino pabaigos;
  • juridiniai asmenys, kurių veikla Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) buvo uždrausta arba apribota ir fiziniai asmenys, kurių asmens pajamos (šeimos atveju – vienam šeimos nariui tenkančios pajamos) per mėnesį karantino metu buvo mažesnės kaip 200 eurų, pageidaujantys susidariusių įsiskolinimų už SVV fondo paskolas ar komunalines paslaugas grąžinimą išdėstyti ilgesniam nei 5.2 punkte nurodytam laikotarpiui, per 60 dienų po karantino pabaigos gali pateikti motyvuotą prašymą ir veiklos nevykdymą, ribojimą ar asmens (šeimos) pajamas patvirtinančius dokumentus SVV fondo paskolų ar komunalinių paslaugų teikėjui ir sudaryti įsiskolinimo dengimo grafiką ne ilgesniam kaip dešimties mėnesių laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti ne anksčiau kaip praėjus 60 dienų po karantino pabaigos;
  • juridiniai asmenys, kurių veikla Nutarimu buvo uždrausta, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės turto nuomą dengimo, jei jie karantino metu nevykdė kitos ūkinės veiklos ir per 60 dienų nuo karantino pabaigos pateikia motyvuotą prašymą ir veiklos nevykdymą patvirtinančius dokumentus savivaldybės turto nuomotojui;
  • juridiniai asmenys, kurių veikla Nutarimu buvo apribota, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės turto nuomą dalies, neviršijančios 50 procentų karantino metu priskaičiuoto nuomos mokesčio, dengimo, jei jie per 60 dienų nuo karantino pabaigos pateikia motyvuotą prašymą ir veiklos ribojimą patvirtinančius dokumentus savivaldybės turto nuomotojui;
  • savivaldybės būstų nuomininkai, kurių asmens pajamos (šeimos atveju – vienam šeimos nariui tenkančios pajamos) per mėnesį karantino metu buvo mažesnės kaip 200 eurų, atleidžiami nuo karantino metu susidariusių įsiskolinimų už savivaldybės būsto nuomą dengimo, jei jie per 60 dienų nuo karantino pabaigos pateikia motyvuotą prašymą ir asmens (šeimos) pajamas patvirtinančius dokumentus savivaldybės administracijai;
  • sprendimą dėl įsiskolinimų dengimo grafiko sudarymo, įsiskolinimo dengimo sąlygų nustatymo ir (arba) atleidimo nuo įsiskolinimo ar jo dalies už savivaldybės turto nuomą priima paslaugos teikėjas. Įsiskolinimų pagal grafiką dengimui neskaičiuojamos palūkanos, o įmokos išdėstomos lygiomis dalimis, mokant jas kas mėnesį;
  • paslaugos teikėjui priėmus sprendimą nesuteikti 5.3 – 5.6 punktuose nurodytų mokestinių lengvatų, asmenims suteikiama galimybė naudotis 5.2 punkte numatytu įsiskolinimo dengimo atidėjimu, o juridiniai asmenys, kurių prašymas atleisti nuo įsiskolinimo už nuomą dengimo buvo netenkintas, gali pretenduoti į 5.5 punkte numatytą įsiskolinimo sumažinimą;
  • paslaugų gavėjams, nesikreipusiems dėl įsiskolinimų už paslaugas dengimo grafiko sudarymo, atleidimo nuo įsiskolinimo ar jo dalies už savivaldybės turto nuomą, delspinigių skaičiavimas už iki karantino paskelbimo sukauptą ir (arba) karantino metu susidariusį įsiskolinimą ir (arba) išieškojimo procedūros atnaujinami praėjus 60 dienų nuo karantino pabaigos.

liberalus